0800 23 23 22 Online banking

Finansijska tržišta

Dobrodošli u svet Globalnih tržišta - Odaberite proizvod/uslugu i saznajte sve što ste želeli da znate o proizvodima globalnih tržišta na jednom mestu

Devizno tržište

Terminska kupoprodaja deviza forvard transakcije

Terminska kupoprodaja deviza je proizvod koji štiti pravna lica od promene kretanja deviznog kursa. Klijent ugovara kurs po kom će kupovati/prodavati devize na tačno utvrdjen dan u budućnosti.

Prednosti ugovaranja terminske kupoprodaja deviza:

 •  Zaštita od rizika promene deviznog kursa
 •  Mogućnost kontrolisanja prihoda i rashoda
 •  Kurs je tačno definisan i zagarantovan na ugovoreni datum u budućnosti

OTP banka u svojoj ponudi ima sledeće vrste forvarda:

 •  Pravi forvard – kupovina / prodaja deviza za RSD sa dogovorenim datumom valute u budućnosti. Klijent “danas” ugovara kupovinu / prodaju deviza sa datumom izvršenja transakcije u budućnosti.
 •  Pokriveni forvard (kvazi) – kupovina / prodaja deviza za RSD gde klijent ispunjava obavezu na dan ugovaranja transakcije a banka na ugovoreni datum u budućnosti.
 •  Forvard na rate (step up forvard) omogućava klijentu da kupovinu / prodaju deviza usklađuje sa svojom prilivima sredstava i izmiruje obaveze na rate u toku trajanja ugovorenog posla.

Terminska kupoprodaja deviza je namenjena uvoznicima i izvoznicima
Omogućava zaštitu od promene kretanja deviznog kursa i fiksiranje cene u budućnosti.
Ugovaranje kursa na datumu valute u budućnosti omogućava klijentu da unapred zna koliki će mu biti troškovi/prihodi i da na taj način lakšeplanira svoje poslovanje

Banka u svojoj ponudi ima sledeće vrste forvarda:

 1. Pravi forvard kupovina i prodaja deviza za RSD sa datumom valute u budućnosti obe ugovorne strane izmiruju svoju obavezu na dan
  valute
 2. Kvazi forvard kupovina i prodaja deviza za RSD gde klijent izmiruje svoju obavezu na dan ugovaranja posla, a banka na dan valu te
  ugovorene transakcije.
 3. Step up forvard (forvard na rate) kupovina i prodaja deviza za RSD gde klijent izmiruje svoju obavezu u nekoliko rata, u zavis nosti od klijentove likvidnosti. Prva rata od minimum 15% od ugovorenog iznosa mora biti izmirena na dan ugovaranja a poslednja najkasnije na dan valute ugovorenog posla. Razmak između dve rate ne može biti duži od 35 dana. Banka svoju obavezu izmiruje na dan valute.
 • Maksimalan datum valute: 1 godina
 •  Obezbeđenje banke od neizvršenja transakcije od strane klijenta (rizik druge ugovorne strane):
  RSD depozit kao kolateral
 •  Visina depozita zavisi od iznosa transakcije, valute i ročnosti transakcije. Ukoliko u periodu trajanja transakcije uplaćen kolateral nije dovoljan klijent će biti kontaktiran kako bi uplatio dodatni iznos kolaterala (margin call ). Depozit se vodi na namenskom računu i zalaže se kod APR-a kako bi sredstva bila izuzeta iz blokade.
 •  Treasury limit
  Klijentu se dodeljuje limit, odnosno utvrđuje se ukupan iznos transakcija koje mogu biti zaključene sa klijentom na period
  od godinu dana.
 •  Naknada za neizvršenje posla
  Naknada se naplaćuje ukoliko klijent ne izmiri svoje obaveze iz zaključenog Okvirnog ugovora i konkretne Zaključnice.
 • Kurs po kome klijent prodaje, odnosno kupuje devize od banke na određeni dan u budućnosti zavisi od trenutnog tržišnog kursa  kao i od trenutnih kamatnih stopa valuta koje su predmet transakcije.

Primer kada klijent prodaje devize banci na termin (forvard):

 1. Klijent obezbeđuje EUR na dan dospeća, a sredstvo obezbeđenja na dan ugovaranja posla ukoliko se radi o kolateralu (ako klijentu nije odobren
 2. Klijent će prodati EUR za RSD po fiksnom kursu od 120,58 bez obzira gde je tržišni kurs na dan dospeća
 3. Na ovom primeru to znači da će klijent dobiti 1,38 RSD po 1 EUR više u odnosu na ono što bi dobio danas za prodate devize.

Primer kada banka prodaje devize klijentu na termin (forvard):

 •  Klijent obezbeđuje RSD na dan dospeća, a sredstvo obezbeđenja na dan ugovaranja posla ukoliko se radi o kolateralu (ako klijentu nije odobren
 • Klijent će kupiti EUR za RSD po fiksnom kursu od 122,82 bez obzira gde je tržišni kurs na dan dospeća
 • Na ovom primeru to znači da će klijent platiti 3,02 RSD po 1 EUR više u odnosu na ono što bi platio danas za prodate devize.

Prezentacija

Prezentacija
Kupoprodaja deviza

OTP banka svim svojim korporativnim klijentima nudi mogućnost kupovine i prodaje deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Poslovi kupovine i prodaje deviza se mogu ugovoriti svaki radni dan u periodu od 8-16h.

Novčano tržište

Valutni svop

Valutni svop predstavlja istovremenu kupovinu i prodaju dve valute po unapred ugovorenim kursevima, sa dospećem na dva različita datuma u budućnosti. U prvoj transakciji klijent kupuje/prodaje jednu valutu dok u drugoj transakciji izvršava se obrnuta kupovina / prodaja valuta u odnosu na prvu transakciju između klijenta i banke.
Ova vrsta transakcije je namenjena klijentima koji žele da zaštite svoje valutne pozicije (zaštita od promene kursa), kao i u cilju upravljanja tokovima priliva/odliva deviznih i dinarskih sredstava.

Prednost svopa:

 • Zaštita od deviznog rizika (fiksirani kursevi)
 • Mogućnost zamene jedne valute za drugu na određeni vremenski period
 • Klijent u datom momentu ima valutu koja mu je neophodna za tekuće poslovanje
 • Upravljanje tokovima priliva/odliva deviznih i dinarskih sredstava
 • Valutni svop je transakcija istovremene kupovine i prodaje dve valute u dva različita vremenska perioda
 • Svop je namenjen klijentima koji žele da zaštite svoje valutne pozicije (zaštita od promene kursa), kao i u cilju upravljanja to kovima priliva/odliva deviznih i dinarskih sredstava.
 • Maksimalan datum valute druge transakcije: 1 godina
 • Obezbeđenje banke od neizvršenja transakcije od strane klijenta (rizik druge ugovorne strane):
 • RSD depozit kao kolateral
 •  Treasury limit
 •  Naknada za neizvršenje posla

Transakcije valutnog svopa

Primer:

Klijent ima 1mio EUR na računu i želi da se zaštiti od promene kursa u naredna tri meseca a pri tom su mu neophodna dinarska sredstva za tekuće poslovanje.

Klijent prodaje banci 1mio EUR a istovremeno se obavezuje da kupi 1mio EUR sa valutom 3 meseca.

Kurs po kome klijent prodaje EUR i potom iste i kupuje zavisi od trenutnog tržišnog kursa i trenutnih kamatnih stopa valuta koje su predmet valutnog svopa.

Klijent obezbeđuje RSD na dan valute i može da ih koristi za svoje redovno poslovanje.

Sredstvo obezbeđenja mora biti obezbeđ eno na dan ugovaranja transakcije, ukoliko klijentu nije odobren treasury limit.

Klijent će prodati EUR za RSD po fiksnom kursu od 119,80, a kupiti po 120,80 bez obzira gde je tržišni kurs na dan valute obe transakcije.

Prezentacija

Prezentacija

Zaštita od promene kamatne stope – Hedžing kamatne stope

Kamatni svop

Kamatni svop je proizvod koji predstavlja razmenu jednog kamatnog toka za drugi bez istovremene razmene glavnice. Kamatni svop je instrument za zaštitu od promene kamatnih stopa u budućnosti i namenjen je klijentima koji imaju dugoročne kreditne aranžmane.

Transakcije kamatnog svopa (IRS):

 •  Kamatni svop predstavlja razmenu jednog kamatnog toka za drugi bez istovremene razmene glavnice
 •  Kamatni svop je instrument za zaštitu od kamatnog rizika , gde klijent anulira efekat varijabilne kamatne stope
  Banka u svojoj ponudi ima:
 •  Kuponski svop predstavlja ugovor gde se plaćanja po fiksnoj kamatnoj stopi razmenjuje za plaćanje po varijabilnoj kamatnoj stopi.
 •  Bazni kamatni svop predstavlja ugovor gde su kamatni tokovi bazirani na varijabilnim kamatnim stopama koje se razlikuju ( Euribor , Libor).

Maksimalna ročnost i valuta zaključenja

 • Maksimalna ročnost transakcije: 10 godina
 •  Valuta zaključenja transakcije: EUR, USD i CHF

Obezbeđenje banke od neizvršenja transakcije od strane klijenta (rizik druge ugovorne strane):

 • RSD depozit kao kolateral
 • Treasury limit
 • Naknada za neizvršenje posla

Primer (kuponski svop):

Preduzeće ima kredit na 3 godine po 3m Euribor + 3% i očekuje da će varijabilna kamata u toku perioda kredita rasti i želi da fiksira taj trošak, odnosno da varijabilnu kamatu zameni za fiksnu. Iz tog razloga neophodno je da zaključi kamatni svop sa bankom na period od 3 godine.
Banka daje ponudu za fiksnu cenu kamatnog svopa na 3 godine od 0,15%
Cena kamatnog svopa koja se ugovara na početku aranžmana nije podložna promeni u toku trajanja svopa
Varijabilna kamatna stopa je referentna kamatna stopa ( Euribor , Libor ) i s obzirom da je promenjiva kategorija, utvrđuje se pre svakog saldiranja.
Kalkulacija prilikom saldiranja kamatnog svopa
Ukoliko je ugovoren 3m kamatni svop prvo saldiranje je 3m nakon početka kamatnog svopa . Npr. 24/09 je ugovoren kamatni svop , a datum prvog saldiranja je 24/12. 22/12 je utvrđen 3m Euribor koji će važiti na dan 24/12, u iznosu od 0,05.
Preduzeće dobija u IRS:
1mio EUR x 0,05% x 91 dan/360 = 126,39 EUR
Preduzeće plaća u IRS:
1mio EUR x 0,15% x 91 dan/360 = 379,17 EUR
Neto saldiranje:
252,78 EUR
Ukoliko 3m Euribor poraste iznad ugovorene fiksne stope, preduzeće će postati primalac u neto saldiranju.
Napomena: Trošak kredita ostaje, odnosno klijent je i dalje u obavezi da plaća 3% ugovorene marže po odobrenom kreditu.

Transakcije kamatnog svopa (IRS)
Rezultat (ugovoreni kredit + kamatni svop):
Preduzeće plaća banci po osnovu kredita: 3m Euribor +
Preduzeće dobija u kamatnom svopu:  3m Euribor
Preduzeće plaća u kamatnom svopu: 0,15%
Neto trošak za preduzeće: 3,15% (3% + 0,15%)

Prezentacija

Prezentacija
Opcija kamatne stope (CAP)

Opcija kamatne stope predstavlja ugovor koji omogućava klijentu da se zaštiti od rasta kamatne stope putem fiksiranja maksimalne stope kojoj je klijent izložen tokom trajanja ugovorenog posla. Namenjen je klijentima koji imaju dugoročne kreditne aranžmane.

 • Vrsta opcijskog ugovora koji klijentu omogućava da se zaštiti od rasta kamatne stope putem fiksiranja najviše stope kojoj je klijent izložen (CAP stopa strike)
 • Kamatna opcija CAP je instrument za zaštitu od rasta kamatne stope
 •  Ova vrsta kamatne opcije je namenjena klijentima koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i pri tome dovoljne ročnosti da bi bili zainteresovani za utvrđivanje najvišeg nivoa kamatne stope (u praksi minimum 3 godine)
 •  Ova vrsta opcijskog ugovora daje mogućnost kupcu opcije ( da na datum saldiranja dobije pozitivnu razliku između referentne
  kamatne stope Euribor Libor i stope koja je fiksirana ugovorom (CAP stopa)
 • Cena koju kupac opcije plaća je premija, koja zavisi od nominalnog iznosa ugovorenog posla i dospeća ugovora
 •  U ponudi banke je za sada samo prodaja opcije, odnosno klijent može biti samo kupac opcije
 •  Uslov za zaključenje ove transakcije je potpisivanje Okvirnog Ugovora sa klijentom i utvrđivanje treasury limita
 •  Ukoliko dođe do prevremenog prekida transakcije, odnosno ukoliko klijent odustane od posla banka zadržava uplaćenu premiju i klijentu zaračunava Naknadu za neizvršenje posla

Maksimalna ročnost i valuta zaključenja

 •  Maksimalna ročnost transakcije 10 godina
 •  Valuta zaključenja transakcije EUR, USD i CHF

Primer:

Preduzeće ima kredit u iznosu od 1 mio eur na 3 godine po 3 m Euribor 3 Smatra da će varijabilna kamata u toku perioda kredita rasti i želi da fiksira taj trošak, odnosno da se zaštiti ukoliko ona pređe nivo od 0 75
Klijent kupuje kamatnu opciju ugovarajući CAP stopa stike od 0 75 na period od 3 godine
Premija u ovom primeru iznosi 5 000 EUR i plaća se na dan ugovaranja posla
Saldiranje se ugovara u skladu sa anuitetnim planom postojećeg kredita koji se hedžuje ali ugovorne strane mogu da ugovore nominalni iznos koji žele.

Saldiranje po transakciji:

 •  Ukoliko je Euribor 3 M na početku svakog tromesečnog perioda ispod strik a 0 75 nema nikakvog plaćanja od strane banke prema
  klijentu
 •  Ukoliko je Euribor 3 M na početku svakog tromesečnog perioda iznad strik a 0 75 banka plaća klijentu iznos koji se računa na sledeći
  način
 •  Klijent nastavlja da plaća Euribor 3 m 3 po osnovu osnovnog posla
  Prednosti
  proizvoda
 •  Klijent je u potpunosti zaštićen od rasta Euribor 3 M iznad 0 75 Klijent ima neograničen potencijal za ostvarivanje profita ukoliko kamatna
  stopa bude iznad strike a
 • Maksimalan iznos koji klijent može da izgubi je ograničen i jednak je iznosu premije koji uplaćuje na dan ugovaranja transakcije

Brokersko poslovanje/Iinvesticiono savetovanje

Usluge brokerskog posredovanja obuhvataju pružanje usluge u ime i za račun klijenta

 • Finansijskim instrumentima koji su kotirani na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Finansijskim instrumentima koje je emitovala Republika Srbija, na primarnom i sekundarnom tržištu
 • Finansijskim instrumentima van organizovanog tržišta (OTC)
 • Akcijama u postupku ponuda za preuzimanje akcionarskih društava
 • Akcijama u postupku ponuda za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija akcionarskih društava
 • Drugim finansijskim instrumentima

Usluge finansijskog savetovanja, korporativne agenture i dodatne usluge

 • Upis i administriranje finansijskih instrumenata u Centralni registar
 • Listiranje i delistiranje finansijskih instrumenata na domaćem tržištu
 • Finansijsko savetovanje prilikom povećanja i smanjenje kapitala akcionarskih društava
 • Usluge pokroviteljstva i agenta emisije sa i bez obaveze otkupa
 • Usluge organizovanja ponuda za preuzimanje akcionarskih društava
 • Usluge organizovanje ponuda za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija akcionarskih društava
 • Usluge organizovanja postupka isplate dividende akcionarskih društava
 • Druge korporativne aktivnosti i posredovanje kod izveštavanja akcionarskih društava

Usluge Depozitara/Kastodi banke

Depozitar HOV i novca: DODATNE USLUGE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA

Usluge namenjene za sve vrste klijenata koji trgovanje HOV obavljaju posredstvom
a)Brokera OTP banke ili b) Drugih brokerskih kuća/banaka

 • Otvaranje namenskih novčanih računa i računa finansijskih instrumenata Vlasnički,Zbirni
 •  Čuvanje domaćih i inostranih finansijskih instrumenata i novca
 •  Obračun i saldiranje transakcija domaćim i inostranim finansijskim instrumentima (RVP/ i naplata prihoda od dividendi, kupona itd
 •  Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja (RF/
 • Usluga konverzije deviznih sredstava (EUR i USD) sa namenskih računa u cilju obezbeđivanja pokrića dinarskih transakcija na Beogradskoj berzi Naš „Custody rate“ je zvanični srednji kurs NBS na dan konverzije umanjen za 1 25

Kastodi banka: KASTODI USLUGE

Set usluga namenjenih Društvima za upravljanje penzionim i investicionim fondovima u Srbiji

 • Otvaranje namenskih novčanih računa i računa finansijskih instrumenata kastodi
 • Čuvanje domaćih i inostranih finansijskih instrumenata i novca
 • Obračun i saldiranje transakcija domaćim i inostranim finansijskim instrumentima (RVP/ i naplata prihoda od dividendi, kupona itd
 • Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja ( DF)
 • Kontrola i potvrđivanje obračuna NAV, jedinice prinosa
 • Usluge sa platnim/tekućim računima fondova

Kontakti

E mail : treasury@otpbanka.rs

salestreasury@otpbanka.rs

Milorad Aksentijević, Direktor Odeljenja Treasuy, Head of Treasury
milorad.aksentijevic@otpbanka.rs

Tel: +381 11 2053 386

Sales:

Čarna Kulić

carna.kulic@otpbanka.rs
Tel: +381 11 205 33 84

Nikola Babić

nikola.babic@otpbanka.rs;
Tel: +381 11 205 33 85

Anja Alavanja

anja.alavanja@otpbanka.rs
Tel: +381 11 205 33 65

Ivona Radovanović

ivona.radovanovic@otpbanka.rs
Tel: +381 11 3011 569

Ivan Rudić

ivan.rudic@otpbanka.rs
Tel: +381 11 3011 588

Trading:

Srđan Nedeljković

srdjan.nedeljkovic@otpbanka.rs
Tel: +381 11 2053 393

Mario Nešević

mario.nesevic@otpbanka.rs
Tel: +381 11 3019 789

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore