0800 23 23 22

Kada znaš da na POS terminalu
kupcu možeš da isplatiš gotovinu

Uz uslugu Prodaje uz isplatu gotovine i obavljenu transakciju
na POS terminalu, kupcu možete isplatiti i keš.

Prodaja uz isplatu gotovine – Purchase With Cash Back

Ova usluga omogućava vam da na POS terminalu, pored naplate svoje robe ili usluge, u okviru iste transakcije, kupcu isplatite i gotov novac u željenom iznosu. Maksimalni iznos gotovine koji kupcu može biti isplaćen je 5.000 RSD po jednoj kupovini.

Svakom kupcu koji obavlja plaćanje robe ili usluga korišćenjem platne katice ili mobinog novčanika možete isplatiti i gotovina u skladu sa zahtevom.

Isplatu gotovine možete obaviti sa svim vrstama kartica koje kao trgovac prihvatate na svojim POS terminalima, osim sa karticama izdanja China Union Pay. Za svaku transakciju podizanja gotovine obavljenu VISA ili MasterCard karticama u izdanju drugih banaka, Banka prihvatilac dobija naknadu od banke izdavaoca koju će podeliti sa trgovcem u skladu sa ugovorenim uslovima. Za transakcije ostvarene Dina karticama kao i karticama OTP banke, Banka ne dobija naknadu pa iz tog razloga i neće moći da vam ponudi podelu naknade za te transakcije.

Napominjemo da samostalnu isplatu gotovine, bez prethodne transakcije kupovine robe ili usluga, nije moguće obaviti, jer POS terminal ovakvu radnju ne može da sprovede.

 

Prednosti usluge Prodaje uz isplatu gotovine su:

Omogućavanjem usluge isplate gotovine vama kao trgovcu se smanjuje količina gotovog novca u prodajnim objektima i na taj način smanjujete i svoje troškove upravljanja gotovinom

Kupci će radije birati objekte gde mogu da koriste i dodatnu uslugu podizanja gotovine

Banka po osnovu transakcija isplate gotovine na POS terminalima obavljenih VISA i Mastercard karticama drugih banaka dobija određenu naknadu koju je raspoložena da podeli sa trgovcem koji je pristao da pruža ovu uslugu. Naknada će biti u skladu sa uslovima dogovorenim u modelu saradnje sa svakim konkretnim trgovcem.

 

Način korišćenja usluge

Uspostavljanjem ove usluge na POS terminalima omogućena je isplata gotovine, gde je jedina razlika u odnosu na standardnu proceduru naplate kupovine roba i usluga u tome što se nakon iznosa kupovine koji se unosi na tastaturi POS terminala, pojavljuje još jedan ekran na kom se unosi iznos koji se odnosi na podizanje gotovine. Nakon izvršene transakcije na slipu će biti prikazane dve vrednosti: iznos kupovine i iznos isplaćenih sredstava kao i zbir ovih vrednosti.

Detaljno uputstvo za rad sa POS terminalom se dostavlja svakom prodajnom mestu u štampanoj formi, nakon ugovaranja usluge.

Obračun i podela naknada

Obračun i naplata trgovačke naknade koju banka ugovara sa trgovcem odnosi se samo na iznos naplate robe ili usluga dok se na iznos podizanja gotovine ova naknada ne obračunava i ne naplaćuje.

Trgovačka naknada se naplaćuje na dnevnom nivou dok se udeo u naknadi obračunava i uplaćuje trgovcu na kraju kalendarskog meseca i to za sve transakcije isplate gotovine nastale u tom mesecu. Novčana sredstva koja je trgovac isplatio u toku jednog dana banka uplaćuje narednog radnog dana na račun trgovca otvoren u OTP banci.

Uplata trgovcu vrši se u ukupnom iznos transakcije (kupovina umanjena za trgovačku naknadu + ceo iznos isplaćene gotovine).

Izveštavanje

Izveštavanje koje se odnosi na transakcije nastale korišćenjem usluge Prodaje uz isplatu gotovine vrši se  na dnevnom nivou tako što se navedene transakcije isplate gotovine uz već postojeće transakcije kupovine nalaze u standardnom POS izveštaju. Transakcije kupovine i podizanja gotovine prikazuju se odvojeno sa oznakom tipa transakcije „POS kupovina“ i „POS kupovina sa isplatom“.

Podaci o ostvarenom prihodu trgovca po osnovu ovih transakcija nalaziće se u mesečnom izveštaju.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore