0800 23 23 22

Godišnji izveštaji

Približnije se upoznajte sa poslovanjem naše banke, uvidom u objedinjene godišnje izveštaje

Preuzmite izveštaje OTP banke Srbija

Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2020.
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2020
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 30.06.2020
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 30.06.2020
Bilans stanja na dan 30.06.2020
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2019.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2020.
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.
Bilans stanja na dan 31.03.2020.

Preuzmite izveštaje OTP banke Srbija pre integracije 30.04.2021. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2021.
Bilans stanja na dan 31.03.2021.
Bilans uspeha za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.
Revizorski izveštaj OTP banka Srbija AD Beograd FI 2020
Revizorski izveštaj OTP banka Srbija AD Konsolidovani FI 2020
Izveštaj o poslovanju OTP banka 2020
Konsolidovani izveštaj o poslovanju OTP banka 2020
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2020
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 30.09.2020
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 30.09.2020
Bilans stanja na dan 30.09.2020
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2020.
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2020
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 30.06.2020
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 30.06.2020
Bilans stanja na dan 30.06.2020
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2019.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2020.
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.
Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.
Bilans stanja na dan 31.03.2020.

Finansijski izveštaji – 2021.

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021.
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2021.
Izveštaj revizora Konsolidovani Bankarska Grupa 31.12.2021.
Izveštaj revizora Konsolidovani FI 31.12.2021.
Izveštaj revizora Pojedinačni FI_31.12.2021.
I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 31.3.2021.
Bilans uspeha u periodu od 1.1. do 31.3.2021.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1. do 31.3.2021.
Vanbilansne stavke sa stanjem na dan 31.3.2021.
Osnovni podaci o Banci na dan 31.03.2021.
II kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 30.06.2021.
Bilans uspeha na dan 30.06.2021.
Vanbilansne stavke na dan 30.06.2021.
Tokovi gotovine 30.06.2021.
Opšti podaci na dan 30.06.2021.
III kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 30.09.2021.
Bilans uspeha za period 01.01.2021 – 30.09.2021.
Tokovi gotovine za period 01.01.2021. – 30.09.2021.
Osnovni podaci o Banci na dan 30.09.2021.
Vanbilansne stavke na dan 30.09.2021.
IV kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans Stanja 31.12.2021
Bilans Uspeha 31.12.2021
Opšti Podaci 31.12.2021
Tokovi Gotovine 31.12.2021
Vanbilansne stavke 31.12.2021

Finansijski izveštaji – 2022

I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 31.03.2022
Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 31.03.2022
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2022. do 31.03.2022
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2022.
Opšti podaci 31.03.2022
II kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 30.06.2022
Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 30.06.2022
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2022. do 30.06.2022
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2022
Opšti Podaci 30.06.2022.
III kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 30.09.2022
Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 30.09.2022
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2022. do 30.09.2022
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2022.
Opšti podaci 30.09.2022
IV kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Nerevidiran Bilans stanja na dan 31.12.2022.
Nerevidiran Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Nerevidiran Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Nerevidirane Vanbilansne pozicije na dan 31.12.2022.
Opšti Podaci 31.12.2022.
Izveštaji nezavisnog revizora i finansijski izveštaji
Godisnji izvestaj o poslovanju 2022.
Konsolidovani godisnji izvestaj o poslovanju 2022.
Revizorski izvestaj Konsolidovani Bankarska grupa 31.12.2022.
Revizorski izvestaj Konsolidovani FI 31.12.2022.
Revizorski izvestaj Pojedinacni FI 31.12.2022.

Finansijski izveštaji - 2023.

I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 31.03.2023
Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 31.03.2023.
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2023. do 31.03.2023.
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2023.
Opšti Podaci 31.03.2023.
II kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja na dan 30.06.2023
Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 30.06.2023
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2023. do 30.06.2023
Vanbilansne pozicije na dan 30.06.2023.
Opšti Podaci 30.06.2023.
III kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Opšti Podaci 30.09.2023
Bilans stanja na dan 30.09.2023
Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 30.09.2023
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2023. do 30.09.2023
Vanbilansne pozicije na dan 30.09.2023.
IV kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Opšti Podaci 31.12.2023
Bilans stanja na dan 31.12.2023
Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 31.12.2023
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2023. do 31.12.2023
Vanbilansne pozicije na dan 31.12.2023
Izveštaji nezavisnog revizora i finansijski izveštaji
Godišnji izveštaj o poslovanju 2023.
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju 2023.
Revizorski izveštaj Konsolidovani FI 31.12.2023.
Revizorski izveštaj Pojedinačni FI 31.12.2023.

Finansijski izveštaji – 2024.

I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans Stanja na dan 31.03.2024.
Bilans uspeha za period od 01.01.2024. do 31.03.2024
Izvestaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2024. do 31.03.2024
Vanbilansne pozicije na dan 31.03.2024.
Opšti podaci – 31.03.2024.

Preuzmite izveštaje Vojvođanske banke pre integracije 30.04.2021. godine

Preuzmite izveštaje Vojvodjanske banke - 2021. godina
I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans Stanja 31.03.2021
Bilans Uspeha 31.03.2021
Opšti Podaci 31.03.2021
Tokovi Gotovine 31.03.2021
Vanbilansne stavke 31.03.2021.
Preuzmite izveštaje Vojvodjanske banke -2020. godina
I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja sa stanjem na dan 31.3.2020.
Bilans uspeha u periodu od 1.1. do 31.3.2020.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1. do 31.3.2020.
Vanbilansne stavke sa stanjem na dan 31.3.2020.
Osnovni podaci o Banci na dan 31.03.2020.
II kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja sa stanjem na dan 30.6.2020.
Bilans uspeha u periodu od 1.1. do 30.6.2020.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1. do 30.6.2020.
Vanbilansne stavke sa stanjem na dan 30.06.2020.
Osnovni podaci o Banci na dan 30.06.2020.
III kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja sa stanjem na dan 30.9.2020.
Bilans uspeha u periodu od 1.1. do 30.9.2020.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1. do 30.9.2020.
Vanbilansne stavke sa stanjem na dan 30.9.2020.
Osnovni podaci o Banci na dan 30.09.2020.
IV kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji
Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2020.
Bilans uspeha u periodu od 1.1. do 31.12.2020.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1. do 31.12.2020.
Vanbilansne stavke sa stanjem na dan 31.12.2020.
Osnovni podaci o Banci na dan 31.12.2020.
Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaj
Godisnji izvestaj o poslovanju 2022.
Konsolidovani godisnji izvestaj o poslovanju 2022.
Revizorski izvestaj Konsolidovani Bankarska grupa 31.12.2022.
Revizorski izvestaj Konsolidovani FI 31.12.2022.
Revizorski izvestaj Pojedinacni FI 31.12.2022.

Objavljivanje podataka i informacija

Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2021.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.04.2021.
Objavljivanje podataka i informacija 31.12.2020.
Objavljivanje podataka i informacija 31.12.2021.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2022.
Objavljivanje podataka i informacija  na dan 31.12.2022.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 30.06.2023.
Objavljivanje podataka i informacija na dan 31.12.2023

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore